Berilen wagt...

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

2014yylyn 8nji mayydy,herkim 9njy maya tayyarlyk göryardi ulu-kiçiler elbetde hemmamiz bilyandiris 9-njy may Yeniş günidi,emma şol gün şol sene bir gyzyn ahynyn tutulan günidi,,,,2012nji yyldan bari Lale atly bir gyzyn halaşyan oglany bardy bular 2009njy yylda Russiyada Sant-Peterburgdaky unıversitetlen birinde bilim alyardylar,Lale şeyle akylly,mylakatly,gerek yerinde şatlanyp bilyan gyzdy,okuwa başlanyndan 1 sonra Lale birini şeyle gowy göryar we muny hiçkim bilmeyar,Lalanin jorasy hem bardy Gülalek atly,her hekayada bolşy yaly şu hekayadada hiçkim arzuwyna yetip bilmeyar,gelelin Lalanin halan yigidine bu yigit görmegey gazak sypat,oglandy heh bizin şu wagtky dilimizde kabir gyzlaryn korey oglanlaryna bolan söygüsi yaly edil şolara menzeş oglandy,ady Ahmetdi yöne çyndanam şeyle owadan oglandy,Ahmet gelip gelip Lalanin jorasy Gülalege aşyk bolyar,elbetde her hekayada herhili obrazlar janlanyar emma munda üytgeşik,Gülalek we Ahmet bular bir-birine aşyk bolyarlar bu hadysa hem Lalanin durmuşyna ervet tasir etyar hiçkime aydyp bilmeyar,içinde saklayar,Gülalek we Ahmet gözel yurdumyz bolan Türkmenıstana dolanyp gelyarler Lale hem şeyle,bular toy-tomaşa gurmak isleyarler,we guryarlar Lalanin sesi yene çykanok,bütin ömri şeyle geçjek yaly görünyardi emma beyle dal,Ahyr Ahmet bn Gülalegin 1 ogullary bolyar adyna Serdar goyarlar,Lale muna gahary gelip,içinde saklan 4yylyk söygüsini ahyr yüze çykaryar we Gülalek bn Ahmedi ayyrmak yoluna düşyar we birgün Gülalege bir konvert gelyar açyp görse Ahmet we yanynda bir owadan gyzyn suraty emma surat montazhdy,muny Gülalek bilmeyar we Ahmet ona 2lik edendir öydüp pikir etyar,1ogullarynyn barlygna garamazdan bular yollaryny ayyryar,we Lalanin arzuwy amala aşyar Gülalegin habary yok bu zatlary Lalanın edenınden,aradan 6ay geçyar,Ahmet birgün Lala jan etyar we Gülalek bn özünin yaraşdyrgmagny isleyar,Lale hem bu hakda Gülalege aytmayar,birgün Lale Ahmedi kafe çagyryar we ona Gülalegin geljekdigni aydyar,yagny yalan sözleyar,we Ahmet muna begenip yola düşyar we yolda ulaghadysasyna duçar bolyar,muny Lale eşidip özünin bütin ömrüni vyjdan azaby bn geçiryar yene sesizligini saklayar,we şu tema bn size aytmak islan zadym yalan zatlaryn nahili öküniljek yalnyşlara eltip biljekdigni aytyaryn,elmydana aytyan sözüm,"Birinin bedenini halap öz arzuwlarynyz olaryn ruhunda goyup adynada söygi diyman"
Awtory:Aimelek

+1

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » Islendik temadan » Berilen wagt...