Söýeniniň beren wepasy

Сообщений 1 страница 1 из 1

1

Söýen ýarynyň beren wepasy
(bir dosdumyzyň haýşdy esasynda)

Ýaşardy olar uzak bir şäherde
Menem besleýän bolan wakany
Sapak bolar öýüdýän ýarar derde
Olar bir-birege bererdi wadany

Söýüşdiler öwrenişdirler el tutuşdylar
9synpdan başlap gezediler şeýleräk
Dertlerin paýlaşdylar, käte uruşdylar
Garaz wagtam geçiberdi şeýleräk

Oglan gulluga gitmeli wagtam geldi
Bir gün gitmeli diýip çakylyk ele aldy
Ýary aýtdy men saňa garaşýaryn mydam
Şeýdip ugratdylar ýanynda bardy dosdam

Iki ýyllyk gulluga git ol dosdy ýary goýup
Wagtam geçirberdi gyz ýekelikde gezdi
Bilmedim öwrenişip gidenmi öpülip öpüp
Şol gyz bir güni beren antyny bozdy

Bir gün gelýärdi dosdy bilen ol agşamlykdan
Birden diýdi bizar boldum men ýalňyzlykdan
Kim bilip dur iki ýyl nädip gezerin çydap
Göýä suwsyz ýaly men barýaryn kepäp

Ýöräberdi dosdy etmedi biwepalyk
Emma gyzyň özi üm ediberdi
Bular ýalydan gorasyn HALYK
Gyzyň özi oglana gujagyn gerdi

Garaz şeýleräk bolup agşamam geçdi
Iki ýyly garaşjak ol söwer ýary
Günde dosdy bilen keýpi sapada geçdi
Şeýleräk dowam ediberdi onuň yzy

Dosda kanagat etmän günde biri bilen
Hoşlap geçiriberdi ol wepaly ýary
Neneň wadalar baglardy bir-biri bilen
Nä ol ýardan barmyka onuň ary

Garaz bu döwürde howada gulak bar
Unutmaň hatdan haýwanda-da ýürek bar
Ady älem içre bulanyp gitdi ol gyzyň
Dosdam goraglaman gördi oň hezin

Iki ýylam geçdi oglanam geldi
Ýaryny gözlärdi ol gözleri
Olara derek bir synpdaşy geldi
Bolan zatlary aýtdy, ol sözleri

Gyz ýene köpbilimişlik eden işine
Asylyp alypdyr ol dosduna
Haýran men bularyň söýüşine
Bir gyz iki dosdyň çykypdy kasdyna

Diýýändirler maňa bizar bolmadyňmy
Ýöne ýazanýany biwepa dost hakda
Ýa dost bilen ýar tapyp bilmediňmi
Meniň ýazgydym bolsa diňe HAKDA

Dostlaram Hudaýa şükür ýaram bar
Ol ýarymyň wepasyna mydam sükür
Nädeýin ýüzleýänler haýşdym bar
Käbir tanyşlar etmäň nädogry piker

SÝEGENBAÝEW

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » SÝEGENBAÝEW eserleri » Söýeniniň beren wepasy