Asyl biz kimi üýtgetmeli???
Kä halatlarda durmuşy, daş-töweregindäki adamlary özgertmek, üýtgetmek isleýän adamlara gabat gelýän, ýöne ilki bilen özüni üýtgetmek barada pikir edýän adamlara heniz gabat gelmedim. Biz ilki bilen özümizi üýtgetmeli, gowy tarapa üýtgetmeli. Häsiýeti üýtgetmek mümkin däl diýjeklerem tapylar, elbetde, ýöne pikirlerimizi, düşünjelerimizi üýtgedip bileris. Şonuň üçin hem biz öz-özümizi terbiýelemegi başarmalydyrys. Eger öz-özümizi terbiýelemegi başarsak onda daş-töweregimizdäkilere, durmuşa položitel täsir edip bileris. Şu 20 ýyl ýaşan ömrümde adamlara diňe položitel täsir edip, olary üýtgedip boljakdygyna göz ýetirdim....