SYegenbayew

Объявление

SYegenbayew

Mähribanlar saýdymyz täzelden işe başlady...Tel:+99363437029

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » SYegenbayew » Islendik temadan » Könelerden


Könelerden

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

Dürli pikirler (Könelerden)

1. Bir danadan sorapdyrlar. " Näme üçin köp heleýli erkek gowy? A näme üçin köp erkekli heleý erbet görülýär? " Dana şeýle jogap beripdir: " —Hemme gulplary açýan açar gowydyr hemmä gerekdir. Emma hemme açarda açylýan gulp erbetdir,oñ ýaly gulp hiçkime gerek däl "-- diýipdir.
******

2. Lukman hekimden sorapdyrlar:
- Edebi kimden owrendiň
- Edepsizlerden
******

3. Eflatun şägirtleriniň arasynda oturan
Sokrata yüzlenyär.
- Düyn Köpçülikde bir dostun gownüne degdiň, ynjydyjy sözler aytdyň. Ol sözlerimi yekelikde aytmaly dälmidiň?
Sokrat soraga sorag bilen jogap beryar.
- Muny mana duydurmak üçin yekelikde galmagymyza garaşmaly dälmidiň?
******

4. Bir Alyma sorapdyrlar
- Sizden aşa az bilyändiklerine garamazdan,sizden has kop şöhrat gazananlar bar. Munyň hikmeti nämede?
- Men bilmek üçin öwrendim. Olar bolsa tanalmak ücin.
*******

5. Ibn sinadan:
- Dunyade dermany bolmayan bir dert barmydyr? Diyip soranlarynda
- Dermansyz dert yagşynyň yamana duçar bolmagydyr diyipdir.
"""'''''""""""""'"'''''''''''

6. Jüneyid Bagdada "Sabyr name"? Diyip soranlarynda, su jogaby beripdir.
- Gaşyňy çytmadan gaygyňy yuwutmakdyr.
""""""'""""""""'''''"""

7. Tolstoydan sorapdyrlar.
- Siz nähili bagtly bolyarsyňyz?
- Bar bolan zatlaryma guwanyaryn, yoklaryny asla pikir etmeyärin.
""""'''"""""""""""""""'""

8. Osmanly Soltany Yowuz Soltan selim yorişe çykjak yerlerini gizlin saklayar eken. Bir gün Soltan yörişe tayyarlanmagy tabşyrypdyr. Wezirlerinden biri gelip, yorişiň haysy yurda boljakdygy bilen gyzyklananda.
Soltan:
- Sen syr saklap bilýarmiň?
- Elbetde hökümdarym, saklap bilyärin
- Menem saklap bilyarin.
"""""""'''''''"""""""""""""'

9. Jelaletdin Rumy şägirtleriniň, biri bilen yoldan baryarka, yoluň gyrasynda iki sany köpek yana-yana yatan eken. Yanyndaky şägirdi.
- Käşga Ynsanlar hem şu itlerden görelde alsadylar, biri-biri bilen şular yaly dost bolsadylar. Diyipdir
Jelaletdin Rumy şägirdine şu jogaby beripdir.
- Aralaryna bir süňk okla bakaly, şonda görersiň olaryň nähili dostduklaryny.
""""""""""""""''""""""""

10.Asyl baýlyk malyň köplügi däl, göwün baýlygydyr.
Hz.Muhammed (SAW)

+1

2

➕➕➕ haladym

0

Быстрый ответ

Напишите ваше сообщение и нажмите «Отправить»Вы здесь » SYegenbayew » Islendik temadan » Könelerden